In Bản Tin
Đề án thành lập đơn vị vận hành bảo dưỡng các tuyến Đường sắt đô thị trên địa bàn TP. Hà Nội

Thời gian thực hiện: 2011-2012 Đơn vị chủ quản: UBND TP. Hà Nội Đơn vị tư vấn: TRANCONCEN

Đề án nghiên cứu, phân tích, làm rõ các vấn đề liên quan đến đơn vị O&M các tuyến ĐS ĐT Hà Nội:

 Địa vị pháp lý

Chức năng nhiệm vụ

Quy mô các hoạt động sản xuất kinh doanh chính

hình tổ chức quản lý

Nội dung cơ bản của một số công cụ quản lý chủ yếu

Tổ chức thực hiện và đề xuất cơ chế hỗ trợ